fbpx
artanabo | management software for your art

Cykl: Pomiędzy

Pomiędzy

In-Between 

[PL]

 Cykl obrazów Magdaleny Nowatkowskiej, zatytułowany “Pomiędzy”, jest głęboką medytacją nad subtelnością i przemijalnością tego, co znajduje się w przestrzeniach między. Artystka z precyzją i wrażliwością bada przerwy i luki, które łączą i dzielą obiekty, przestrzenie, ludzi oraz przedmioty, a także te, które rozciągają się pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Każdy obraz w cyklu “Pomiędzy” jest próbą uchwycenia tego, co zazwyczaj pozostaje nieuchwytne i niezauważalne. Magdalena Nowatkowska zachęca widza do zastanowienia się nad znaczeniem i pięknem przerw, które, choć często pomijane, są istotne dla naszego postrzegania świata.

[EN]

Magdalena Nowatkowska’s series of paintings, titled “In-Between”, is a deep meditation on the subtlety and transience of what lies in the spaces between. With precision and sensitivity, the artist examines the breaks and gaps that connect and divide objects, spaces, people and objects, as well as those that stretch between the past, present and future. Each painting in the “In-Between” series is an attempt to capture what usually remains elusive and unnoticeable. Magdalena Nowatkowska encourages the viewer to think about the meaning and beauty of breaks, which, although often overlooked, are important for our perception of the world.

If you’re interested in this item, feel free to ask the artist a question.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name